سلسله ازندریانیان
.هر طرف باخدم اورگم یانده کباب اولده دادا /// غصه داغ لرده داغلمز بو غمم ده شهریار ...
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: شهریار - ۱۱ تیر ۱۳٩٠

کوروش کبیر

از پارس برآمدم. از پارسوماش. این گفته من است. کوروش پسر ماندانا و کمبوجیه. من کوروش هخامنش فرمان دادم که بر مردمان ملال نرود. زیرا ملالمردمان ملال من است و شادمانی مردمان شادمانی من. بگذارید هرکس به آیین خویش باشد. زنان را گرامی بدارید. فرودستان را دریابید و هرکس به تکلم قبیله خویش سخن گوید. گسستن زنجیرها آرزوی من است. ما شب و شقاوت را خواهیم زدود، زندگی را ستایش خواهیم کرد. تا هست سرزمین من آسمانی باد. که در او رودهای بسیاری جاری است. ما دامنه ها و دشت هایی داریم دریا وار. سحرآمیز، سرسبز و برکت خیز و شما را گفتم این بهشت بی گزند را گرامی بدارید. سرزمین من توان شکفتنش بسیار است. سرزمین من، مادر من است. تا هست خنده شادی خیز کودکان خوش باد، تا هست شهریاری بانوان و آواز خنیاگران خوش باد. تا هست رودها بسیارتر و بسیارتر باد. از اندوه و عزا به دور باد سرزمین من. تا هست هرگز دلتنگی به دیدارتان نیاید. تا هست اندوه آدمیان مرده باد. به یادتان می آورم بهترین ارمغان آدمی آزادی است. باشد که تا هست از خان و مان ملتم عطر و ترانه برخیزد. مردمان ما شایسته آرامش و آزادی اند، مردمان ما شایسته شادمانی و ترانه اند. مردمان ما شایسته عدالت و علاقه اند، دودمانتان در آرامش، زندگی هاتان دراز، و آینده تان روشن تر از امروز باد، این آرزوی من است ...

 

 

100 سخن ناب از کوروش بزرگ:

این سخنان در روزگاری که قتل و غارت و تجاوز و زن ربایی جزو اداب و رسوم اکثر ملتها بوده ونیز 1200 سال قبل از ظهور اسلام در مکه و مدینه گفته شده است:

 
1.ای پسر من نیکو کار باش نه بدکار زیرا زندگانی انسان جاودان نیست و هیچ چیز از کردار نیک لازمتر نمی باشد 

2.ای پسر من بشنو تو را می گویم که بهترین بخشش ها تعلیم و تعلم است زیرا مال و مکنت زوال پذیرد و چهار پایان بمیرند ولی دانش و تربیت باقی ماند 

3.دختر شرمگین را دوست بدار و او را به مرد هوشیار و دانایی به عروسی ده زیرا مرد دانا و هوشیار مانند زمین نیکی است که چون تخم در آن بکارند حاصل نیک و فراوان از آن به عمل آید

4.با زن فرزانه و شرمگین عروسی کن و او را دوست بدار وخود برای خود زن انتخاب کن وزن دیگری را فریب مده تا روانت گناه کار نگردد

5.مردی را به دامادی خود برگزین که نیکخو, درست و دانا باشد, اگر بسیار مسکین است بسیار عیب نیست مال و مکنت از یزدان برسد

6.چون خوشی رسد بسیار خشنود و غره مشو و چون سختی رسد غمگین و افسرده مباش زیرا هر خوشی یک ناخوشی و هر نیکی یک بدی در پی دارد

7.از پست فطرت و بداصل قرض مگیر و وام مده زیرا تنزیل زیاد باید داد و همواره بر در خانه تو بایستد و کسان بگمارد و این برای تو زیان بزرگی است.

8.به مال و مکنت کسی چشم مینداز زیرا مال و خوشی جهان مانند مرغی است که از این درخت به آن درخت نشیند و به هیچ شاخی نماند.

9. دست از دزدی و کاهلی و هوا و هوس نفسانی بدار زیرا هر کس که نیکی کند پاداش نیکی یابد و هر که بدکار گشت به سزای سخت خواهد رسید.

10. نسبت به پدر و مادر خود فرمانبردار باش زیرا مرد تا پدر و مادرش زنده اند مانند شیری است که آسوده در بیشه غنوده و از هیچ کس بیم ندارد
11.به رئیس و سردار خود گستاخ مباش و در خدمت استوار بایست, آچه بر خود نیک ندانی به دیگران نیز نیک نشمار با دوستان به یگانگی برخورد کن.

12.اگر تو را فرزندی است به مدرسه بفرست و به تحصیل علم بگمار زیرا علم ودانش چشم روشن است

13.عصبانی مباش زیرا مرد عصبانی مانند آتش است که در بیشه برافروزد و تر و خشک را با هم بسوزاند

14.دشمن کهنه را دوست نو مساز زیرا دشمن کهنه مانند مار سیاه است که بعد از صد سال انتقام را فراموش نکند

15.مغرور و خودپسند مباش زیرا انسان مغرور چون مشک پر باد است و اگر باد آن خالی شود چیزی باقی نماند

16.آنچه را که گذشته است فراموش کن و به آنچه که نرسیده رنج و اندوه مبر.

17.در مجالس در صدر منشین تا تو را از آنجا بلند نکنند و به جای پایین تری بنشانند

18.سخن بموقع بگو زیرا بساتکلم بهتر از خاموشی و بسا خاموشی بهتر از تکلم است

19. ای پسر من تو را می گویم بهترین چیزها برای سخاوت تعلیم و تربیت مردم است.

20.از هر خوراک مخور و زود به زود به مجلس عیش بزرگان مرو که پسندیده نیست
21.ای پسر من تو را می گویم بهترین چیزها برای سخاوت تعلیم و تربیت مردم است.
22.همیشه و همه جا به خدا توکل کن و دوستی با کسی کن که بیشتر به تو سود رساند

23.زن و فرزند خود را تحصیل علم بازمدار تا غم و اندوه به تو نرسد و پشیمان نشوی

24.اگر در پی مال و مکنتی اول آب و زمین بخر زیرا اگر ثمر ندهد اصل آن باقی است
25.حضور دانشمندان را گرامی دار و از ایشان سئوال کن و جواب بشنو
26.با مردی که پدر و مادر از او ناخشنودند همکار مباش تا گناهکار نباشی
27.از هر کس که با تو کینه ورزد و خشم گیرد کناره جوی

28.با مرد پاک نظر, کارآگاه, هوشیار و نیکخو مشورت کن
29.در جنگ اگر مسئولیتی به عهده تست بسیار مواظب باش
30.به فرمان یزدان و امشاسپندان گوش کن و رفتار نما

31.مرد فقیر و بینوا را تمسخر مکن شاید تو نیز روزی بینوا شوی
32.مرد پارسا در آسایش ماند و بدکار همیشه گرفتار اندوه است
33.اگر چه افسون مار خوب بدانی ولی دست به مار نزن تا تو را نگزد
34.اگر چه شناوری به خوبی دانی ولی زیاد در آب مرو تا غرق نشوی
35.با هیچ کس و به هیچ آیین پیمان شکنی نکن که آسیب به تو نرسد

36.فرومایه را اعتنا مکن و شخص محترم را در پایه اش پاداش رسان
37.مردم دارای همان خویی هستند که از زمان شیر خوارگی خود کسب نموده اند

38.سحر خیز باش تا کار خود را به نیکی به انجام برسانی
39.دوست کهنه را گرامی دار و در دوستی او استوار بایست
40.یزدان را ستایش کن و دل را شاد ساز تا یزدان نیکی تو را بیافزاید
41.حکمرانان را نفرین مکن زیرا آنان پاسباتات مردم هستند
42.هیچ فرازی بدون نشیب و هیچ نشیبی بدون فراز نیست

43.مال کسی را تاراج مکن و به مال خود میامیز
44.برای نام خود از کسب و کار احتراز مکن
45.هر چه شنوی به عجله و بیهوده مگوی
46.هر کس که برای دیگران چاه کند در آن افتد

47.تا حدی که می توانی از مال خود داد ودهش نما
48.کسی را فریب مده تا دردمند نشوی
49.پیشوای نیک را گرامی دار و سخنش بپذیر
50.جز از خویشان و دوستان چیزی از کسی وام مگیر

51.نه به راست نه به دروغ هرگز سوگند مخور
52.چو خواهی عروسی کنی اول مال فراهم کن

از نیک کرداری خود غره مشو ورجز مخوان.53
54.به رئیسها و پادشاهان خیانت مکن
55.از مرد بزرگ و نیک سخن بپرس
56.با دزدان معامله مکن و آنها را گرفتار نما
57.از دوزخ یاد آور و کسان را به انصاف مجازات کن
58.از هر کس و هر چیز مطمئن مباش
59.فرمان خوب ده تا بهره خوب یابی
60.بیگناه باش تا بیم نداشته باشی

61.سپاس دار باش تا لایق نیکی باشی

62.با مردم یگانه باش تا محترم و مشهور شوی
63.راستگو باش تا استقامت داشته باشی
64.متواضع باش تا دوست بسیار داشته باشی
65.دوست بسیار داشته باش تا معروف باشی
66.معروف باش تا زندگانی به نیکی گذرانی
67.دوستدار دین باش تا زندگی به نیکی گذرانی
68.مطابق وجدان خود رفتار کن که بهشتی شوی
69.سخی و جوانمرد باش تا پاک و راست گردی
70.با مرد قدر نشناس و ناسپاس معاشرت مکن
71. روح خود را با خشم وکین آلوده مساز
72.در حفظ دین بکوش زیرا سعادت روحانی از آن برسد
73. در هر گفتار و کار تواضع و ادب را فراموش مکن
74. هرگز ترشرو و بدخو مباش
75. در انجمن نزد مرد نادان منشین که تو را نادان نشمارند
76.دختر خود را به شوهر هوشیار و دانا ده
77. اگر خواهی از کسی دشنام نشنوی کسی را دشنام مده
78.خود را به بندگی کسی مسپار.
79.همیشه روح خود را به یاد دار.
80.قبل از جواب دادن تفکر کن
81.هیچ کس را تمسخر مکن
82.با مرد بدکار هم راز مشو
83. با مرد خشمگین همراه مشو
84. با فرومایه مشورت مکن
85.با مست هم خوراک مشو.
86. مرد بدچشم را به معاونت خود قبول مکن.
87. مال خود را به مرد حسود نشان نده
88.از پادشاهان فرمان ناحق مخواه.
89.از مرد سخن چین و دروغگو سخن مشنو.
90.در مجازات مردم کینه مورز
91.در معبر عام مجادله نکن.
92.با مرد بسیار متول هم خوراک مشو
93.مرد راستگو را برای پیغام بفرست
94.برای جاه و مقام مجادله مکن
95. از مرد قوی, متمول و کینه ورز دور باش
96.با مرد ادیب دشمن مباش
97.با مرد نادان راز مگوی
98.به هیچ کس دروغ مگو
99.از بی شرم مال مگیر
100.به نزد بدکار چیزی گرو مگذار.

در اخر بهتون می گم  کوروش بچه ازندریان است و بس .

خوش باشید

 

نویسنده: شهریار - ٩ تیر ۱۳٩٠

 

 به نام او که خالق  تمام دنیاست

 

روستاهای اطراف ازندریان را می توان به دو 2 گروه تقسیم کرد

روستاهای جنوبی وجنوب غربی : روستاهای مانند  جوکار. حسین اباد شاملو . دهنو .

علی آباد دمق. قشلاق .عباس اباد ... که به زبان لری تکلم میکنند.

 

روستاهای شمالی و شمال شرقی : این روستاها اقلب به زبان ترکی همدانی صحبت می کنند مثل :

عشاق . بابارو . کندهلان . زمان اباد ... 

 

 نکته حایز اهمیت این است که این قبایل و روستاها هرکدام آداب و رسوم خاص خود را دارندو روستاهای شمال با اداب رسوم ترکی همدانی و جنوبی هم به اداب ورسوم لری ملایری هماهنگی دارند

شهریار
غم غریبی و غربت بر نمی تابم ××××××به شهر خود روم و شهریار خود باشم .
نویسندگان وبلاگ:
کدهای اضافی کاربر :